• مدير کل
 • نام و نام خانوادگي

  اسد حسن زاده زورمند

  پست ثابت سازماني

  مديرکل ثبت احوال استان همدان

  تحصيلات

   

  سال شروع خدمت

   

  ايثارگري

   

  سوابق شغلي

  1398-1393 مدير کل ثبت احوال استان اردبيل

  1398.02.31 تاکنون مدير کل ثبت احوال استان همدان

  تلفن

  08138220911